Aktualności

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WOLBÓRZ UL. KITOWICZA 53


 

                                                                                                                                                                   Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 7/2022
                                                                                                                                                            Zarządu ,,KOM-WOL” Spółka z o.o.
                                                                                                                                                                                       z dnia 27.07.2022 r.                                                                       OGŁOSZENIE


o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości usytuowanej  w Wolborzu, ul. Kitowicza 53, działka nr ew. 200, obr. nr 01 Miasto Wolbórz, dla której jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. VI Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr PT1P/00056370/7

        Zarząd ,,KOM-WOL” Spółka z o.o., ul. Reymonta 36, 97- 320 Wolbórz ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej powyżej.
Wyżej wymieniona nieruchomość posiada księgę wieczystą nr PT1P/00056370/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb.. W Dziale III – Prawa, roszczenia i ograniczenia w Rubryce 3.4. jest wpis o ograniczonym prawie rzeczowym, stanowiącym,            że na nieruchomości ustanowiono na rzecz Gminy Wolbórz służebność przesyłu i służebność gruntową. Szczegóły są podane            ww. księdze wieczystej i w akcie notarialnym - ustanowienie służebności. Dokumenty te są do wglądu w siedzibie Spółki – adres          jw. - w dni pracy, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8-14.
Przedmiotowa nieruchomość, zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego dla tej części Wolborza położona                        jest na terenach zabudowy usługowo – produkcyjnej (część zachodnia) i usługowo – mieszkalnej (część wschodnia). Działka                ma kształt zbliżony do trójkąta. Powierzchnia nieruchomości wynosi 1128 m2.  Dostęp do nieruchomości z drogi powiatowej asfaltowej – ul. Kitowicza. Nieruchomość jest zabudowana budynkiem magazynowo – warsztatowo – biurowym parterowym                o powierzchni użytkowej 169 m2. Działka jest ogrodzona, a nawierzchnia wykonana jest z kostki brukowej. Nieruchomość                  jest podłączona do gminnych sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz do sieci energetycznej. W ulicy Kitowicza usytuowana             jest sieć gazowa. Nieruchomość można oglądać w czasie pracy Spółki w godzinach 8-14, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub e-mailem. Numer telefonu do Spółki 44 61 64 543;    e-mail: firma@komwol.pl ;

Przetarg odbędzie się w sposób następujący:

    1.   Uczestnik postępowania składa ofertę w terminie do 27 września 2022 roku do godziny 12:00.
   2.   Oferta powinna zostać złożona w formie pisemnej poprzez wypełnienie dołączonego do niniejszego ogłoszenia Formularza                   ofertowego, w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
         „OFERTA W POSTĘPOWANIU NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI – NIE OTWIERAĆ PRZED  27 września 2022 R., GODZ. 13:15”.
         Formularz ofertowy jest dostępny w formie edytowalnej na stronie www.komwol.pl

   3.   Sprzedający oświadcza, iż minimalna kwota zakupu nieruchomości nie może być niższa niż 350 000 PLN netto
         (słownie: trzysta  pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

   4.   W przypadku, gdy w imieniu osoby lub  podmiotu przystępującego do przetargu występuje pełnomocnik, wraz z ofertą należy                przedłożyć dokument umocowania, uprawniający pełnomocnika do złożenia oferty w postępowaniu.
   5.   Kopie dokumentów, składane wraz z ofertą, winny posiadać potwierdzenie za zgodność z oryginałem.
   6.   Oferta oraz wszelkie dokumenty wraz z nią przedkładane winny być opatrzone podpisem uczestnika postępowania lub osoby                przez niego umocowanej.
   7.   Miejscem składania ofert jest sekretariat ,,KOM-WOL” Spółka z o.o., ul. Reymonta 36, 97-320 Wolbórz.
   8.   Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej w siedzibie ,,KOM-WOL” Spółka z o.o., ul. Reymonta 36, 97-320 Wolbórz
          w dniu 27 września o godzinie 13:15.

   9.   Otwarcie ofert jest jawne. Wyniki otwarcia zostaną opublikowane na internetowej stronie sprzedającego.
 10.   Jedynym kryterium wyboru oferenta, który wygra przetarg jest zaoferowanie najwyższej ceny.

            Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium, w pieniądzu w wysokości 10 000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy 00/100 PLN) na konto ,,KOM-WOL” Spółka z o.o. ul. Reymonta 36 PBS w Tomaszowie Maz.
oddział Wolbórz nr 03 89850004 0050 0508 3931 0001  (z dopiskiem „wadium na zakup nieruchomości w Wolborzu,
ul. Kitowicza 53) w taki sposób, aby kwota wpłynęła na konto Spółki najpóźniej w dniu 26 września 2022 r.. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółki. Wadium wniesione przez osobę/podmiot,
która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym oferentom wadium zostanie zwrócone
bez oprocentowania nie później niż przed upływem 7 dni od daty zamknięcia przetargu.

            Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu jest ceną netto. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT. Kwota wynikająca z ceny z przetargu i podatku VAT, pomniejszona o wpłacone wadium płatna jest w całości najpóźniej 3 dni przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży. Wszystkie koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego pokrywa nabywca. Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie podanym przez Spółkę, Spółka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Sprzedający sprzedaje nieruchomość zgodnie z mapą ewidencyjną oraz wypisem z rejestru gruntów i budynków. Spółka zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
powrót
Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 4 =