Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza

W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo
„Warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacji”.
Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli i stron.
Odbiór jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza. Wszelkie odcinki przyłącza ulegające częściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające)
należy zgłosić do odbioru przed zasypaniem.

Przed zasypaniem należy wykonać operat geodezyjny powykonawczy.

Po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy, Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, nie dłużej niż przez 3 dni po dacie zgłoszenia.

Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa Przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorstwo odmawia przyłączenia do sieci jeżeli wykonane przyłącze nie spełnia „Warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej”.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =