O nas

Jesteś tutaj:

  1. Start
  2. O nas

Dane ogólne dotyczące Spółki 

Nazwa Spółki: "KOM-WOL" Spółka z o.o.
Adres: 97-320 Wolbórz, ul. Reymonta 36, woj. łódzkie 
Identyfikator GUS /REGON/: 590322063
Forma prawna: Spółka z o.o. posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim - działa w oparciu
o Ustawę - Kodeks Spółek Handlowych
Rejestracja Spółki: 07.04.1994r. w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. V Wydział Gospodarczy - Nr rejestru
RHB 764, od 28 lutego 2005 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego wpisana pod numerem KRS: 0000229357
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 01.05.1994 r. 
Kapitał zakładowy: wynosi 387 200,00 zł i dzieli się na 234 udziały po 800,00 zł każdy /100% udziałów
posiada Gmina Wolbórz/. Część udziału do kwoty 383 200,00 zł pokryta jest aportem.

Władze Spółki:
1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Pan Burmistrz Andrzej Jaros

Rada Nadzorcza Spółki działa w następujacym składzie:
1. Stanisław Tomasik                 -Przewodniczący
2. Małgorzata Jędrzejczyk        -Członek
3. Agata Kopańska                      -Członek 

Zarząd Spółki jest obecnie dwuosobowy:
- funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Krzysztof Dziubałtowski
- funkcję Członka Zarządu sprawuje Zbigniew Klauz

Zatrudnienie w Spółce przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu
Członek Zarządu
Główna Księgowa
Kierownik 
Specjalista d/s wodociągów i kanalizacji
Inspektor ds. księgowości

Inspektor ds. księgowości, kasjer
Inkasent

 Pracownicy na stanowiskach fizycznych, obsada na chwilę obecną wynosi 18 czyli łącznie  26.


PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Firma prowadzi następujące rodzaje działalności:
• eksploatacja wodociągów
• eksploatacja oczyszczalni
• wykonywanie sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
• usługi asenizacyjne
• odśnieżanie
• usługi instalacyjno - montażowe hydrauliczne
• wynajem koparko – ładowarki.

WODOCIĄGI

Spółka eksploatuje pięć wodociągów, są to:
• Wolbórz;
• Polichno;
• Żywocin;
• Kuznocin;
• Swolszewice Duże.

Długość sieci użytkowanej przez Spółkę wynosi 145,80  km.
Na dzień 31.12.2019 podłączonych do gminnej sieci było 2990 odbiorców w tym zwodomierzowanych było  ponad 99% ich ogólnej liczby.


OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNE

Spółka eksploatuje trzy gminne oczyszczalnie ścieków:
• Wolbórz
• Psary Stare
• Żarnowica

Oczyszczalnia w Wolborzu
Długość sieci obecnie wynosi 18,3 km łącznie tj. kolektory sanitarne grawitacyjne i rurociągi tłoczne usytuowane w Wolborzu
i Bogusławicach. Na koniec roku 2018 do sieci podłączonych było 758 dostawców ścieków.

Oczyszczalnia w Psarach Starych
Długość sieci kanalizacyjnej to: 7 km sieci grawitacyjnej oraz 5,8 km kanału tłocznego. Do oczyszczalni podłączone są następujące wsie
Psary Stare /ilość podłączeń 45/, Psary Lechawa /25/, Proszenie /112/, część Polichna /20/, Wolbórz ul. Południowa /5/.
Przyłączonych do sieci kanalizacyjnej na koniec 2018 r. było 207 usługobiorców.

Oczyszczalnia ścieków w Żarnowicy
Podstawowe dane odnośnie kanalizacji Żarnowica przedstawiają się następująco.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi:
sieć grawitacyjna Ø 160 ÷ 300 mm        - 55417 mb
kanał tłoczny        Ø 75 ÷ 110 mm            - 23278 mb
Ogółem:                                                        - 78695 mb
Przepompownie ścieków                          - 48 szt.
Na ciągach kanalizacyjnych zamontowanych jest 48 przepompowni, które są uruchomione i monitorowane.
Na dzień 31 grudnia 2018 r. podłączonych do kanalizacji było 874 dostawców /Bronisławów 50, Polichno 89, Żarnowica 79, Swolszewice Duże 188,
Golesze Duże 87, Golesze Małe 48, Golesze Parcela 8, Leonów 45, Dębsko 3, Adamów 53, Lubiaszów Nowy 77, Lubiaszów Stary 86, Stanisławów 13,
Kaleń 21, Młoszów 23, Janów 3, Apolonka 1/ nastąpił wzrost ilości przyłączy kanalizacyjnych o 49 szt. względem roku 2017.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =