O nas

Jesteś tutaj:

  1. Start
  2. O nas

Dane ogólne dotyczące Spółki 

Nazwa Spółki: "KOM-WOL" Spółka z o.o.
Adres: 97-320 Wolbórz, ul. Reymonta 36, woj. łódzkie 
Identyfikator GUS /REGON/: 590322063
Forma prawna: Spółka z o.o. posiadająca osobowość prawną zgodnie z prawem polskim - działa w oparciu
o Ustawę - Kodeks Spółek Handlowych
Rejestracja Spółki: 07.04.1994r. w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. V Wydział Gospodarczy - Nr rejestru
RHB 764, od 28 lutego 2005 r. Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru
Sądowego wpisana pod numerem KRS: 0000229357
Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: 01.05.1994 r. 
Kapitał zakładowy: wynosi 800 000,00 zł i dzieli się na 1000 udziałów po 800,00 zł każdy /100% udziałów
posiada Gmina Wolbórz/.

Władze Spółki:
1. Zgromadzenie Wspólników
2. Rada Nadzorcza
3. Zarząd

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Pan Burmistrz Andrzej Jaros

Rada Nadzorcza Spółki działa w następujacym składzie:
1. Stanisław Tomasik                 -Przewodniczący
2. Małgorzata Jędrzejczyk        -Członek
3. Agata Kopańska                      -Członek 

Zarząd Spółki jest obecnie dwuosobowy:
- funkcję Prezesa Zarządu sprawuje Krzysztof Dziubałtowski
- funkcję Wiceprezesa Zarządu sprawuje Zbigniew Klauz

Zatrudnienie w Spółce przedstawia się następująco:
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Główna Księgowa
Kierownik 
Specjalista d/s wodociągów i kanalizacji
Inspektor ds. księgowości

Inspektor ds. księgowości, kasjer
Inkasent

 Pracownicy na stanowiskach fizycznych, obsada na chwilę obecną wynosi 18 czyli łącznie  26.


PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

Firma prowadzi następujące rodzaje działalności:
• eksploatacja wodociągów
• eksploatacja oczyszczalni
• wykonywanie sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
• usługi asenizacyjne
• odśnieżanie
• usługi instalacyjno - montażowe hydrauliczne
• wynajem koparko – ładowarki.

WODOCIĄGI

Spółka eksploatuje pięć wodociągów, są to:
• Wolbórz;
• Polichno;
• Żywocin;
• Kuznocin;
• Swolszewice Duże.

Długość sieci użytkowanej przez Spółkę wynosi 145,80  km.
Na dzień 31.12.2020 podłączonych do gminnej sieci było 3062 odbiorców w tym zwodomierzowanych było  ponad 99% ich ogólnej liczby.


OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW I SIECI KANALIZACYJNE

Spółka eksploatuje trzy gminne oczyszczalnie ścieków:
• Wolbórz
• Psary Stare
• Żarnowica

Oczyszczalnia w Wolborzu
Długość sieci obecnie wynosi 18,3 km łącznie tj. kolektory sanitarne grawitacyjne i rurociągi tłoczne usytuowane w Wolborzu
i Bogusławicach. Na koniec roku 2020 do sieci podłączonych było 771 dostawców ścieków.

Oczyszczalnia w Psarach Starych
Długość sieci kanalizacyjnej to: 7 km sieci grawitacyjnej oraz 5,8 km kanału tłocznego. Do oczyszczalni podłączone są następujące wsie
Psary Stare /ilość podłączeń 45/, Psary Lechawa /25/, Proszenie /112/, część Polichna /20/, Wolbórz ul. Południowa /5/.
Przyłączonych do sieci kanalizacyjnej na koniec 2020 r. było 212 usługobiorców.

Oczyszczalnia ścieków w Żarnowicy
Podstawowe dane odnośnie kanalizacji Żarnowica przedstawiają się następująco.
Długość sieci kanalizacyjnej wynosi:
sieć grawitacyjna Ø 160 ÷ 300 mm        - 55417 mb
kanał tłoczny        Ø 75 ÷ 110 mm            - 23278 mb
Ogółem:                                                        - 78695 mb
Przepompownie ścieków                          - 48 szt.
Na ciągach kanalizacyjnych zamontowanych jest 48 przepompowni, które są uruchomione i monitorowane.
Na dzień 31 grudnia 2020 r. podłączonych do kanalizacji było 932 dostawców /Bronisławów 50, Polichno 92, Żarnowica 82, Swolszewice Duże 202,
Golesze Duże 92, Golesze Małe 48, Golesze Parcela 9, Leonów 53
Kaleń 22, Młoszów 23, Janów 3, Apolonka 1/ nastąpił wzrost ilości przyłączy kanalizacyjnych o 34 szt. względem roku 2019.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =