Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków

Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zapotrzebowanie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej między
Przedsiębiorstwem a Odbiorcą usług.

Umowy zawierane są na czas nieokreślony lub określony w przypadku:
-  gdy tytuł prawny osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci został ustanowiony na czas określony,
-  na wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości (oświadczenie Odbiorcy usług).

Umowa może być zawarta z osobami korzystającymi z lokali znajdujących się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 4 =