Problemy z wodomierzem

W trakcie eksploatacji wodomierza możemy spotkać się z następującymi problemami:

 1. Uszkodzenie wewnętrzne wodomierza:

– spowodowane awarią na sieci jest niezależne od Odbiorcy. Zanieczyszczona woda zawierająca
np. kamienie przechodząc przez wodomierz może go uszkodzić. W takim przypadku wodomierz wymieniany jest na koszt
Przedsiębiorstwa.
– spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem go przed mrozem. Zamarznięta wewnątrz wodomierza woda uszkadza
go i doprowadza do utraty szczelności. W związku z tym, że obowiązek zabezpieczenia wodomierza przed mrozem leży
po stronie Odbiorcy, to on ponosi koszty związane z jego wymianą. Opłata zgodnie z cennikiem.

 

2. Uszkodzenie zewnętrzne wodomierza:

– traktuje się jako uszkodzenie mechaniczne z winy Odbiorcy. W takim wypadku wodomierz wymieniany jest na koszt Odbiorcy.
Opłata zgodnie z cennikiem.

Jak zabezpieczyć wodomierz przed mrozem?
Wodomierze, które znajdują się w nieogrzewanych piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych,  klatkach schodowych lub garażach
często narażone są na zamarznięcie. Dla prawidłowego działania instalacji, temperatura w tych miejscach nie powinna być niższa
niż 4 ºC. Dlatego warto zabezpieczyć te elementy tkaninami, styropianem lub stosować czasowe ich dogrzewania. W przypadku,
gdy wodomierz umieszczony jest w studni,  prosimy o jej odpowiednie zamknięcie i ocieplenie stropu np. styropianem.

Co zrobić gdy  opuszczamy budynek czynny wyłącznie w sezonie?
Należy przede wszystkim zakręcić dopływ wody do budynku, spuścić wodę z instalacji i zabezpieczyć wodomierz w sposób określony
powyżej. Wstrzymanie dopływu wody można dokonać poprzez zakręcenie zaworu głównego przy wodomierzu lub zasuwy na sieci
wodociągowej. W drugim przypadku zakręcenia dokonuje pracownik Przedsiębiorstwa na osobne zgłoszenie.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =