Jak się podłączyć do sieci wod-kan?

 Jak się podłączyć do sieci wodno-kanalizacyjnej?

KROK  1.  Uzyskanie wstępnej informacji technicznej w zakresie możliwości przyłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Uwaga!  W przypadku posiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy przejść do pkt. 2.

Informacje w zakresie możliwości przyłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej pozyskuje się w celu:
– uzyskania informacji czy dana nieruchomość znajduje się w zasięgu funkcjonującej sieci wodno-kanalizacyjnej;
– uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Sposób postepowania:
Osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu „Wniosek o wydanie opinii”.

 

KROK  2.  Uzyskanie warunków technicznych w zakresie przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej

Należy złożyć „Wniosek o  wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej”.
Do wniosku należy załączyć:
- dokument określający stan prawny nieruchomości,
- mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci: wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń
uzbrojenia terenu.
Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku wydaje osobie ubiegającej się o podłączenie nieruchomości, dokument
pod nazwą „Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej”.
W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w  terminie 21 dni od otrzymania wniosku informuje o tym osobę ubiegającą
się o podłączenie, wskazując wyraźnie na powody, które uniemożliwiają podłączenie.

 

KROK  3.  Uzgodnienie projektu przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego należy zlecić projektantowi z uprawnieniami projektowymi w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych.

Tutejsze przedsiębiorstwo nie świadczy usług w powyższym zakresie.

Gotowy projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego należy dostarczyć Przedsiębiorstwu w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, celem uzgodnienia.
Dokonuje się tego w celu potwierdzenia:
- zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi;
- zgodności projektu z przepisami (w tym techniczno-budowlanymi).

 

KROK  4.  Włączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej.

Wykonanie budowy przyłącza leży w gestii Inwestora, który może to zlecić Przedsiębiorstwu.
W przypadku wyboru innego wykonawcy należy zgłosić termin rozpoczęcia prac, a następnie Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza
pod kątem spełnienia warunków technicznych  jeszcze przed zasypaniem.

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 8 =