Faktury i rozliczenia

Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami, wyłącznie
w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach. Szczegóły w zakładce „Taryfy i cenniki”.

Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.
1. Długość okresu obrachunkowego określa umowa, przy czym jest to okres nie krótszy niż jeden miesiąc i nie dłuższy niż sześć miesięcy.
2. Długość okresu obrachunkowego dotyczącego nieruchomości z czasowym zamieszkaniem /przebywaniem/ może wynosić 12 miesięcy.

Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura.
Osoba otrzymuje fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana
na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego.

Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki bezpośrednio u inkasenta lub w sposób i terminie wskazanym
na fakturze, które nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania
odsetek, w wysokości ustawowej.

Zgłoszenie przez Odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.


Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 9 =