RODO

                               Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych


                   W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1)
– dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest KOM-WOL Sp. z o.o. przy ul. Reymonta 36, 97-320 Wolbórz
reprezentowana przez Prezesa Zarządu.

2. Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować
poprzez email inspektor@komwol.pl. Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa - ustawa o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z późn. zm.), przepisy wykonawcze
do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego, na podstawie zawartych umów z kontrahentami na realizacje usług i robót
budowlanych oraz udzielonej zgody.

4. Jako Administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane:
1) w celu realizacji umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków zawartej pomiędzy Administratorem
a Panią/Panem i realizacji postanowień tej umowy (na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO);
2) w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – należytego wypełnienia zadań wynikających
z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. 2019 poz. 1437 t.j. ze zm.) procedura związana z przyłączem wodnym i/lub kanalizacyjnym (warunki techniczne
przyłączenia, zaświadczenie o możliwości przyłączenia) w związku z zawarciem umowy o dostawę wody i/lub odprowadzanie
ścieków (na podstawie art. 6 ust.1 lit. c RODO);
3) w celach analitycznych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora dla
optymalizacji procesów obsługi klienta, analiz finansowych dotyczących Spółki (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO).

5. Administrator danych osobowych może przekazać Pani/Pana dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie
i w granicach prawa.

6. Jako Administrator danych osobowych nie zamierzamy przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego
(z poza obszaru UE) ani do organizacji międzynarodowych.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, prawo uzyskania potwierdzenia przetwarzania,
możliwość sprostowania i uzupełnienia danych, możliwość usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana
danych osobowych narusza przepisy prawa.

10. Informujemy, że podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę cele jakie
realizuje KOM-WOL Sp. z o.o. wynikające z Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków – podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy. Zatem, niepodanie danych
osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości korzystania z usług świadczonych przez KOM-WOL Sp. z o.o.
w Wolborzu. Dobrowolne jest natomiast podanie danych, które nie są niezbędne do realizacji umowy jednakże
ułatwiają lub przyśpieszą kontakt np. nr telefonu, adres e-mail.

11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu (tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu
bez wpływu człowieka). 

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =